Warunki reklamacji - Eco Energy Point Polska Sp. z o.o. w organizacji


Warunki reklamacji

 

 • Sprzedawca gwarantuje, że sprzedany produkt jest sprawny, wolny od wad i działa zgodnie z opisem (instrukcją) producenta.
   
 • Sprzedawca nie odpowiada za brak kompatybilności sprzedawanego produktu z posiadanym przez Nabywcę sprzętem, gdy ten już uprzednio był modyfikowany sprzętowo lub programowo. Produkty z założenia są przystosowane do standardowych rozwiązań producentów z zachowaniem własciwych norm.
   
 • Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu dostarczonego do serwisu w okresie obowiązywania gwarancji. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w siedzibie serwisu, o ile nie została zawarta odrębna umowa serwisowa lub też dany produkt podlega rozszerzoym warunkom ze względu na swą specyfikę. W takiej sytuacji dołączona będzie do produktu karta gwarancyjna zawierająca stosowne informacje.
   
 • Koszt dostarczenia produktu do serwisu i wynikające z tego ryzyko ponosi nabywca. Wyjątek mogą stanowić produkty podlegające warunkom rozszerzonym lub objęte dodatkową umową serwisową.
   
 • Reklamacje gwarancyjne będą rozpatrywane wyłącznie po dostarczeniu: produktu ometkowanego oryginalnym znakiem lub nienaruszoną plombą producenta sprzętu (nie dotyczy produktów sprzedawanych w nie otwieranym opakowaniu fabrycznym) wraz z kopią dokumentu zakupu, a w przypadku warunków rozszerzonych również z kartą gwarancyjną, dokładnym opisem uszkodzenia, oraz oryginalnym opakowaniem, o ile nabyty produkt został w nim wydany Nabywcy.
   
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami przeglądu diagnostycznego jeśli Nabywca nie przekazał opisu objawów uszkodzenia oraz kosztami naprawy i transportu zwrotnego, jeśli uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub sprzęt okazał się sprawny.
   
 • Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, lub konieczności wysłania elementu do serwisu producenta, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.
   
 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje: czynności  przewidzianych  w instrukcji obsługi, do wykonania których jest zobowiązany użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, niewłaściwej obsługi lub eksploatacji w warunkach niezgodnych z wymogami producenta (np. zasilanie), niewłaściwej instalacji (np. błędna konfiguracja sterownika, instalacja elementów o wymaganiach sprzętowych innych niż możliwości zakupionego zestawu), zdarzeń losowych oraz uszkodzeń mechanicznych.
   
 • Gwarancją nie są objęte: materiały eksploatacyjne, ulegające normalnemu zużyciu.
   
 • Warunki gwarancji produktów objętych ogólnopolską gwarancją producenta są podane w odrębnej Karcie Gwarancyjnej. Firma nie jest autoryzowana do dokonywania napraw tych elementów. Nabywca wraz z takim elementem otrzyma odrębną gwarancję producenta i w przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia zwraca się bezpośrednio do sieci serwisów autoryzowanych danego producenta.
   
 • Gwarancja produktów podlegających przeglądom okresowym zachowuje swą ważność pod warunkiem terminowego wykonywania owych czynności. Zasady i zakres czynnosci związanych z przeglądem okresowym zawarte będą w karcie gwarancyjnej dołaczonej do produktu. Tam też będzie miejsce na potwierdzenie wykonania przeglądu okresowego przez autoryzowanego serwisanta.